FAQ opwekprojecten

Veelgestelde vragen 

Heb je vragen over onze zonneprojecten? Grote kans dat het antwoord op je vraag hieronder staat.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Lex Hoefsloot, via lex.hoefsloot@energiesamenfoodvalley.nl of 06 – 50 65 37 35. Ons projectbureau Energie Samen Foodvalley realiseert alle groene opwekprojecten. Wij staan je graag te woord.

> Een collectieve energiecentrale: voor wie en waarom?

Iedereen die dat wil kan mee investeren in een collectieve opwek installatie en zo meehelpen om van fossiele energie af te komen. Uit de stroomopbrengsten wordt dan de deelname terugbetaald, met een bepaald rendement.

Ook proberen we onze projecten zo in te richten, dat mensen die niet de mogelijkheid hebben om financieel te participeren toch mee kunnen profiteren.

Dat kan zijn vanwege het financieel voordeel dat je verwacht.

Ook draag je bij aan meer lokale en duurzaam opgewekte energie. Je levert een bijdrage aan een beter milieu én je steunt de lokale economie, want bij de projecten doen ook bedrijven uit de buurt mee. Een win-winsituatie.

Naar onze mening gaat het om beide. Mensen die vooral geïnteresseerd zijn in de financiële kant wijzen wij erop dat het rendement ook lager of negatief kan uitpakken (zie verder: Risico’s). Het landelijk gebruikte verdienmodel (waarmee wij ook werken) gaat uit van realistische aannames en verwachtingen voor de toekomst. Het blijven echter inschattingen waarover geen zekerheid bestaat.

De SDE++ en de SCE zijn subsidieregelingen van de overheid. Dankzij deze subsidies krijg je 15 jaar lang een basisprijs voor je energieopbrengsten. Als de energieprijs in een jaar stijgt, ontvangt de coöperatie of VvE minder of geen subsidie en als de energieprijs daalt beneden het zogenaamde basisbedrag subsidie tot een bepaald maximum.

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is speciaal voor coöperaties en VvE’s die hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht op willen wekken. Leden van de energiecoöperatie of VvE zijn particulieren, ondernemingen, stichtingen en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting die bij start van het project wonen c.q. gevestigd zijn in het postcoderoosgebied rond de productie-installatie. Ook deelnemers van buiten het postcodegebied kunnen meedoen. Bij aanvraag van de SCE subsidie geldt wel een minimum aantal als vereiste.

Ontvangt een project SDE++ subsidie, dan kan de hele wereld  meedoen.

Meer lezen:

rvo.nl/subsidies-financiering/sce

rvo.nl/subsidies-financiering/sde

Zo-zit-de-sce-in-elkaar

Aan SDE++ projecten altijd. Aan de SCE alleen ondernemers met een  kleinverbruiker aansluiting.

Leeftijd maakt gelukkig niet uit. In het geval van overlijden kunnen de participaties overgaan op de erfgenamen of verkocht worden.

> Samen een zonnecentrale: hoe werkt dat?

Met de aankoop van één of meer ValleiEnergieDelen word je mede-eigenaar van zonnepanelen. Deze panelen zijn en blijven gezamenlijk eigendom van alle coöperatieleden, want dat is vereist. Dat betekent dat er geen specifiek paneel aan jouw inleg gekoppeld is. Alle opbrengsten en kosten naar rato worden onder de deelnemers verdeeld. 

Met de eigenaren wordt altijd voor minimaal 15 jaar opstalrecht vastgelegd.

 Na 15 jaar kan de installatie nog verder blijven liggen of ontmanteld en verkocht.  Dat is afhankelijk van de gemaakte afspraken.

Dat hangt af van het specifieke project. Lees daarom altijd goed de financiële informatie die bij dat project hoort.

Coöperatie ValleiEnergie is een sociale onderneming zonder winstoogmerk. De kosten voor ontwikkeling worden samen met een klein percentage vergoeding ten laste van het project gebracht. De extra vergoeding gebruiken we om nieuwe duurzame activiteiten te ontplooien.

> Ik wil meedoen – praktische vragen

Dat is geheel aan jou. Wil je bijvoorbeeld alleen je eigen energieverbruik compenseren, dan zou je dat als uitgangspunt kunnen nemen. Wil je je geld groen beleggen, dan moet je zelf afwegen hoeveel je voor langere tijd opzij kunt en wilt zetten. Beleg altijd verstandig!

ValleiEnergieDelen worden toegekend volgens datum van inschrijving. Bij de definitieve overeenkomst van de ValleiEnergieDelen letten we erop dat we aan alle wettelijke en subsidievoorwaarden voldoen.

Nee. De opgewekte stroom wordt namelijk rechtstreeks geleverd aan ons energiecollectief om | nieuwe energie. Je kunt de opgewekte energie wel afnemen door klant bij ons te worden via om | nieuwe energie.

Er is geen minimale deelnameduur.

Je kunt je aandeel tussentijds verkopen. Bij de SCE regeling kan dat alleen aan een lid van de coöperatie die in hetzelfde postcodegebied woont.

Nee, de ValleiEnergieDelen zijn en blijven eigendom van de coöperatie en jouw aandeel staat op jouw naam.

Bij verhuizing tijdens de looptijd van de subsidies SDE++ of SCE verandert er niets voor leden van de energiecoöperaties.

> Hoe zit 't met de financiën?

Dat hangt af van het project.

Ja, bijvoorbeeld kosten voor onderhoud, reparaties, verzekering, administratie, netwerkaansluiting, internetaansluiting. Deze kosten worden betaald uit de stroomopbrengst. Met deze kosten is rekening gehouden in het rekenvoorbeeld hieronder.

De terugverdientijd verschilt per duurzaam project: denk gemiddeld aan zo’n tien tot twaalf jaar. Tot en met 15 jaar zijn er naast de inkomsten uit stroom inkomsten uit de eventuele subsidieregeling. Daarna zijn het alleen nog stroominkomsten.

Voor de berekening van het effectief rendement (IR of IRR) gebruiken we een uitgebreid Excelbestand. De precieze berekening is niet in een paar regels uit te leggen. Daarom volgt hier een sterk vereenvoudigd rekenvoorbeeld voor een fictieve investering van € 3.000 en een terugverdientijd van 10 jaar. We doen ook even alsof elk jaar € 300 terugkomt op je bank en stellen de extra opbrengsten (na aftrek van de jaarlijkse kosten) per jaar op € 75. De IRR wordt dan als volgt berekend:

  • In jaar 1 is de inleg € 3.000 en in het 10e jaar nog 300. Gemiddeld staat over 10 jaar € 1.650 (3.300 / 2) uit.
  • Na 10 jaar heb je ook € 750 aan opbrengsten ontvangen.

Het IRR over die 10 jaar wordt dan (€75 / € 1.625) x 100% = 4,5%.
En na 10 jaar heb je € 3.750 in handen.

Stel je stopt € 3.000 op een spaarrekening en laat het daar 10 jaar staan tegen 0,2% rente, dan krijg je jaarlijks € 6 (0,2% x € 3.000) uitgekeerd. Neem je na 10 jaar je inleg weer op, dan heb je in totaal € 3.060 in handen.

Dit is dus een zuiver fictief voorbeeld. Voor een opwekproject geldt immers dat de projectduur 15 jaar is, de opbrengst van zonnepanelen elk jaar licht daalt, de kosten per jaar kunnen variëren en ook de energiebelasting (oude pcr) fluctueert. De IRR rekent het percentage uit voor die 15 jaar, met die variabele opbrengsten en kosten per jaar.

Jaarlijks hoor je hoeveel stroom je ValleiEnergieDelen hebben geproduceerd en voor welk bedrag die zonnestroom is verkocht aan ons energiecollectief om | nieuwe energie. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het resultaat van het project. Na aftrek van de exploitatiekosten ontvang je een winstuitkering per jaar dan wel aan het einde van het project (d.w.z. na 15 jaar). De leden van de coöperatie besluiten gezamenlijk via de ALV over de winstuitkering.

Ja, de waarde van je ValleiEnergieDelen moet je opgegeven. Dat zou echter ook gelden als de investering als spaargeld op je bankrekening zou staan. Wanneer je voor de deelname een lening afsluit dan is deze schuld ook in box 3 aftrekbaar.

Je geeft per jaar de restwaarde van de investering op. De waarde wordt lineair afgeschreven, dus elk jaar trek je 1/15e deel van de aanschafwaarde af van de restwaarde van het jaar daarvoor.

Een rekenvoorbeeld:
Voor één ValleiEnergieDeel ter waarde van € 120 met de lineaire afschrijving van 120/15 = € 8 wordt dat dan:
€ 120, 112, 104, … , 16, 8, 0.

Nee, ValleiEnergieDelen hebben geen vrijstelling voor groenbeleggingen.

> Over de installatie

Voor de panelen en het montagemateriaal kiezen we gerenommeerde leveranciers. We letten op garantievoorwaarden, optimaliseren van de opbrengst en de mogelijkheid om dat online te bewaken.

Importeurs en producenten zijn verplicht zorg te dragen voor recycling en moeten daarom aangesloten zijn bij Stichting Open.

In 2019 kwam het  recycle percentage uit op 99% en het hergebruikpercentage uit op 98 procent. Wel werden de materialen in andere industrieën hergebruikt dan die zonnepanelensector. De volgende uitdaging is circulair produceren: van alle herwonnen materialen uit een oud zonnepaneel weer een nieuw zonnepaneel.

> Risico’s en (on)zekerheden

Regels en risico’s komen ook bij projecten voor collectieve energie voor. Het blijft een investering waarvan het rendement over 15 jaar toch anders uit kan vallen. ValleiEnergie doet zijn uiterste best om alles zorgvuldig te doen, maar kan desondanks geen garanties geven. Neem de informatie in de financiële bijsluiter van het opwekproject van je keuze goed door voordat je besluit om mee te doen. Betrek bij je beslissing over de hoogte van je inleg ook de voorwaarden en risico’s.

Nee, de opbrengst is niet gegarandeerd. De financiële opbrengst bestaat uit de verkoop van de opgewekte stroom. Daar gaan dan de operationele kosten, reserveringen en belasting vanaf. Als één van die geldstromen in de toekomst sterk afwijkt van de aannames waarmee bij aanvang is gerekend, dan kan het rendement zelfs negatief worden.

De prijs voor de verkochte stoom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. Die laten zich moeilijk voorspellen.

De jaarlijkse kosten voor onderhoud en exploitatie zijn redelijk zeker in te schatten en daarbij wordt ook rekening gehouden met een bepaald niveau van inflatie. Het project is uitvoerig doorgerekend. Naast de normale productgaranties op de installatie wordt met de leverancier een vaste prijs voor onderhoud en service afgesproken. De gangbare risico’s (blikseminslag, stormschade, brand, aansprakelijkheid, diefstal en dergelijke) worden allrisk verzekerd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waakt over consumenten in de financiële sector. Wij moeten aan de AFM regels voldoen en houden ons daaraan.

Het project kent de volgende risico’s:

  • Rendement op geïnvesteerd vermogen: we kunnen zoals eerder vermeld geen rendement garanderen. Er is ook geen garantie dat je je inleg volledig terugverdient.
  • Risico’s tijdens de bouw, waardoor bijvoorbeeld de productie later opstart dan de geplande datum. 
  • Faillissement van de leverancier van de installatie: dit kan leiden tot vertraging en extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is. 
  • Technische gebreken: het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook van het technisch functioneren van de installatie. Dit risico wordt ondervangen door de productgaranties van de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur. Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet volledig worden uitgesloten. 
  • Calamiteiten: er kan schade ontstaan door externe oorzaken, denk aan brand, storm, hagel of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of korte periode geen stroom geproduceerd worden. De installatie wordt verzekerd tegen calamiteiten met een maximale dekking ter grootte van de investeringskosten. Voor het geval derden schade oplopen vanwege de installatie sluit de coöperatie een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af.
  • Onverzekerbare risico’s: niet alle risico’s zijn verzekerbaar, bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen. 

Disclaimer

De informatie op deze website en in bovenstaande antwoorden is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid of volledigheid van de inhoud kan echter niet worden ingestaan. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op websites waarnaar wij verwijzen of voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.