Nieuws

ValleiEnergie en de RES Foodvalley

EDE Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: dat betekent dat we evenveel energie verbruiken als dat we duurzame energie opwekken. Coöperatie ValleiEnergie zet vol in op het duurzaam opwekken van energie en draagt zo bij aan de doelstelling van de regio. Alle grootschalige zon- en windprojecten krijgen minimaal 50% lokaal eigenaarschap. De opbrengsten van een project gaan naar de deelnemers of naar onderwijs, cultuur of natuur.

De regionale doelstelling staat in de RES, de Regionale Energiestrategie. Alle Nederlandse regio’s hebben een RES opgesteld en afgesproken met het rijk om samen 35 TWh (terawattuur) hernieuwbare energie op te wekken. Daarvan komt 0,75 TWh voor rekening van deze regio. Dat is ongeveer evenveel als het elektriciteitsverbruik van 250.000 huishoudens.

Onze regio kiest voor wind en zon. Hiervoor is nodig dat er draagvlak is bij de inwoners, het elektriciteitsnet de capaciteit aankan én dat projecten rekening houden met de natuur.

ValleiEnergie steunt de energiestrategie van de regio actief. Elmar Theune, bestuurslid van ValleiEnergie, nam namens de energiecoöperaties deel aan het overleg. Zij legt uit wat de steun voor de RES betekent: ,,Als gezamenlijke coöperaties vonden we het heel belangrijk dat de inwoners en de lokale bedrijven mede-eigenaar kunnen worden van nieuwe opwekprojecten. In de RES hebben de gemeenten afgesproken dat 50% van de projecten in lokaal eigendom komt. Nu moeten we dat samen gaan waarmaken. ValleiEnergie speelt een belangrijke rol bij het opstarten en uitvoeren van projecten waar inwoners mede-eigenaar van kunnen worden.”

Voor het halen van de doelstelling van 0,75 TWh zijn grote projecten nodig, ook in het buitengebied. Ook al zouden alle geschikte daken vol liggen met zonnepanelen, net als alle restgronden zoals parkeerplaatsen en bermen, dan brengt dat nog niet genoeg op. Daarom heeft ValleiEnergie óók projecten in het buitengebied. Een mooi voorbeeld daarvan is de Meikade. Daar werkt ValleiEnergie samen met de eigenaar/ondernemer om, naast het dak, ook het veld van zonnepanelen te voorzien.

Iedereen die een bijdrage wil leveren kan beginnen met energie besparen. Alle bespaarde energie hoeft niet meer opgewekt te worden. De inwoners van Foodvalley kunnen voor advies hierover terecht bij het lokale energieloket. Eerst besparen dus, en dan lokaal opgewekte, duurzame energie inkopen voor wat je nog nodig hebt. Dat kan bij ValleiEnergie. Samen met om| nieuwe energie levert ValleiEnergie 100% groene stroom. Via ValleiEnergie is het ook mogelijk deel te nemen aan zonneprojecten, bijvoorbeeld als het eigen dak niet geschikt is, of als aantrekkelijke investering.

Kijk ook op www.vallei-energie.nl

Artikel: Ede Stad

Deel dit artikel